Сиалис таблетки производитель

Следовательно, этот метаболит вряд ли является клинически значимым.

Выведение У здоровых лиц средний клиренс тадалафила при приеме внутрь составляет 2.5 л/ч, а средний T1/2 - 17.5 ч.

Действие тадалафила на ФДЭ5 является более активным, чем на другие фосфодиэстеразы.

Тадалафил в 10 000 раз активнее в отношении ФДЭ5, чем в отношении ФДЭ1, ФДЭ2, ФДЭ4, ФДЭ7, которые локализуются в сердце, головном мозге, кровеносных сосудах, печени, лейкоцитах, скелетных мышцах и в других органах.

Тадалафил в 10 000 раз активнее блокирует ФДЭ5, чем ФДЭ3 - фермент, который обнаруживается в сердце и кровеносных сосудах.

сиалис таблетки производитель-64сиалис таблетки производитель-52сиалис таблетки производитель-33сиалис таблетки производитель-85

Основным циркулирующим метаболитом является метилкатехолглюкуронид. Он в 13 000 раз менее активен в отношении ФДЭ5, чем тадалафил. Вплив тадалафілу на ФДЕ 5 сильніший, ніж на інші фосфодіестерази. відповідно) та істотної зміни частоти серцевих скорочень.Швидкість і ступінь всмоктування тадалафілу не залежать від прийому їжі, таким чином, Сіаліс можна приймати з їжею чи без неї. Тадалафіл виводиться переважно у вигляді неактивних метаболітів, більшою мірою з фекаліями (приблизно 61 % дози) і меншою — з сечею (майже 36 % дози). Фармакокінетика тадалафілу у здорових добровольців лінійно пропорційна до часу і дози. Експозиція тадалафілу (AUC) у хворих на діабет була приблизно на 19 % нижче, ніж значення AUC у здорових добровольців. Лікування еректильної дисфункції у дорослих чоловіків. У ході клінічних досліджень тадалафіл виявив властивість посилювати гіпотензивний ефект нітратів. Вплив інших лікарських засобів на тадалафіл.Інгібітори цитохрому CYP450. Як наслідок може підвищуватись частота виникнення побічних реакцій (див. Можна припустити, що таке зниження концентрації призведе до зниження ефективності тадалафілу; ступінь зниження ефективності невідомий. Під час сумісного призначення тадалафілу (у дозуванні 5 мг один раз на добу або у вигляді разової дози по 20 мг) із блокатором α-адренорецепторів доксазозином (4–8 мг на добу) спостерігалося значне посилення гіпотензивного ефекту останнього. Лікування слід розпочинати із мінімального дозування та поступово збільшувати дозу. Тадалафіл підвищував біодоступність пероральних лікарських форм з етинілестрадіолом. Також не спостерігалося змін концентрації тадалафілу протягом наступних трьох годин після одночасного прийому алкоголю з тадалафілом. розділ «Фармакологічні властивості») та потенціювання гіпотензивного ефекту нітратів (див. Якщо розпочато щоденну терапію Сіалісом®, слід розглянути клінічну необхідність підбору дози антигіпертензивної терапії. Повідомлялося про випадки погіршення зору та НАПІОН під час застосування Сіалісу® та інших інгібіторів ФДЕ 5. Як запобіжний захід, бажано уникати застосування Сіалісу® під час вагітності. Наявні фармакодинамічні/токсикологічні дані стосовно тварин свідчать про екскрецію тадалафілу в молоко. Більшість випадків появи головного болю при щоденному прийомі Сіалісу® спостерігалася протягом перших 10–30 діб після початку лікування. Дуже часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 та Частіше повідомлялося у разі застосування тадалафілу разом з антигіпертензивними засобами. Більшість цих аномалій на ЕКГ не були пов’язані з проявом побічних реакцій.соответственно) и стоя (среднее максимальное снижение АД составляет 0.2/4.6 мм рт.ст. Кроме того, не отмечается влияния тадалафила на остроту зрения, электроретинограмму, внутриглазное давление и размер зрачка.Кроме того, тадалафил не вызывал нежелательных изменений содержания тестостерона, ЛГ и ФСГ в плазме крови, по сравнению с плацебо.