skip to content »

music-plugin.ru

Prostie istini online dating

prostie istini online dating-47

Cuvintele monosilabice au intotdeauna o intonajie descendenta. Accentul descendent poate fi numai pe prima silaba, iar pe celelalte poate nu- mai sa se propage.

prostie istini online dating-54prostie istini online dating-2prostie istini online dating-16prostie istini online dating-5

Bit cemo naj- blizi pravilnome izgovoru ako izgovorimo vrlo kratko j (faci = facj, bani = banj, azi = azj). In ceea ce prives,te semnele de punctuate, acestea sunt acelea§i ca in limba romana, cu precizarea ca sunt utilizate dupa logica gandirii. Majoritatea literelor croate corespunzand celor din limba romana. August Kovacec GRAFICKI UREDNIK DESIGN Marko Denona Marko Denona NAKLADNIK Naklada NEDILJKO DOMINOVIC Trnjanska 54a, 10001 Zagreb p.p. nasi, str.: Dicjionar croat-roman ISBN 953-6006-41-3 (Hrvatski) ISBN 953-6006-42-1 (Rumunjsti) 1. Pri izradbi Rjecnika ko- ristili smo se svim dostupnim nam rumunjskim i hrvatskim dvojezicnim i jednojezicnim rjecnicima (R. Odlucili smo se za uglavnom intemacionalni tip kratica 5to ce takoder ici na ruku rumunjskome citatelju koji se tako ne ce svaki das morati vracati na stranicu gdje su razuzlane, a hrvatski se je citatelj na takve kratice ionako vec navikao iz nase dosadasnje leksikografske tradicije. a abdica (de la) abeceda / alfabet; po ~-i in ordine alfabetic S; abecedar abecednl adj. (nasloviti) a se adresa adut m atu adverb m gram, (prilog) adverb adverzatlvni adj. acumulator, bate- rie; pun/prazan ~ acumulator plin/ gol akupunktura / med. (zvucan) acustic; —ina dvorana sala cu o acustic S bun S akustika / acustic S akiit m gram, accent ascujit akutan adj. amalgam amandman m amendament amater m amator ambalaza / ambalaj ambasada / (veleposlanstvo) amba- sada ambasador m (veleposlanik) amba- sador ambicija / (castoljublje) ambijie; pretjerana ~ ambr(ie exagerata ambjjent m (okolis, okolina) am- bianja amblem m (znak, simbol, grb) em- blems, stemi ambulanta / ambulan|5, infirmerie; (stanica prve pomoci) sta{ie de salvare; ~ kola (masin S de) salvare ambulantan adj. amfibian amfiteatar m amfiteatru amfora / amfor S amnestija / (pomilovanje) amnistie amo adv. (ohol, nadut) arogant; or- golios bajka / basm, poveste; fig. octet; kilo~ kilooctet; mega- megaoctet; giga- gigaoctet bajuneta / baioneta baka / (majka roditelja) bunica; (starica) femeie in varsta bakalar m zool. de cupru, de, arama bakrorez m gravura in arama bakterija / bacterie bal m bal bala / (svezanj) balot balada/to. palavragiu; (zool.) puz ~ 11 balavica melc (f Sr S cochilie) (Limax agre- stis) balavica / pustoaic S; palavragioaic S baldahln m baldachin bale/p/. balcanic; B~ polu- otok Peninsula Balcanic S balkanizam m balcanism balkon m balcon; teat, galerie balon m balon; privezani ~ balon captiv balonac m (kisni ogrtac) impermea- bil Balti, Balta m pi. (zajednifiki naziv za Estonia, Letonia, Litua- nia) f Srile baltice balticki adj. / Tiparul executat in noiembrie 2001 CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisna knjiznica - Zagreb UDK 811.163.42(038)=135.1 FILIPI, Goran Hrvatsko-rumunjski rjecnik / Goran Filipi, Florin Ionila. i svrseni i trajni oblik glagola uvrstili smo kao posebne, neo- visne natuknice (obicno se s trajnih upucuje na svrsene, osim kad su trajni obicniji). Toate cuvintele-titlu (inclusiv substantive cu plural neregulat, verbe nere- gulate, adjective s,i adverbe care formeazi gradele de comparajie cu mari al- ternate etc.) con{in preciz Sri suplimentare (marcarea accentului, obis,nuitele indicajii gramaticale conform normelor lexicografice generale, domeniul de activitate etc.), absolut necesare pentru informarea cititorului interesat (elevi, studen|i, cercet Stori sau publicul larg). (usiljen) afectat, pre- f Ucut; destinat afektirati intr. darmite, cu atat mai pu|in; ja ga ne poznam, ~ da ga ljubim (nici) nu-1 cunosc, darmite sa-1 iubesc akceleracija ffiz. (vjerodajnica); diplomatski ~(i) scrisori de acreditare akrobdcija /acrobatic akrobat m acrobat akrostih m (pi. Najlakse bi bilo tu skupinu rijeci jednostavno ne uvrstiti u rjecnik, ali suvremenom piscu nekog VII dvojezicnog hrvatskoga rje&iika mora biti jasno da ce njegovi citatelji u njem traziti ba5 te rijedi koje on nije uvrstio, a, sto je takoder jako bitno, strani ce ih korisnik naci u literaturi. Nu putem incheia far3 a adresa un cald cuvant de recuno^tin JS dlui acad. a face propaganda (pentru); a incita la agonija / agonie; biti u ~-i a fl in agonie agregat m teh.

U ovom smo rjecniku problem pokusali rijesiti upucivanjem s rijeci za koje drzimo da ih ne bi trebalo koristiti na njihovu odgovarajucu zamjenu. Augustu Kovaccu, izvrsnom poznavatelju rumunjskoga jezika, na podrsci i pomoci tijekom pisanja ovoga rjecnika. Nediljko Dominovic, direktor izdavacke kuce "Dominovic d.o.o.", koji je znao prepoznati kulturolosku vrijednost nasega rada i smogao snage i sredstava da ga objelodani. Filipi VIII PREFAJA Primul Dicfionar croat-romdn care apare in Croatia, avand la baz S o con- cepjie lexicografica moderna, cuprinde o lista 1 de cuvinte selectata' in a§a fel incat s S oglindeasci lexicul contemporan al celor doua limbi §i s S cuprinda termeni indispensabili din cat mai multe §i variate domenii de activitate (au fost utilizate pentru aceasta dic{ionarele fundamentale explicative ale limbi- lor croata si roman S, precum s.i cele bilingve, redactate de R. August Kovadec (bun cunoscator si al limbii romane) care, in diferite faze de elaborare a dicjionarului, ne-a dat prejioase sugestii. zeljeznicki termin - termen feroviar zamjenjuje rijed ili dio rijei Si - inlocuie^te un cuvant sau o parte din el RJECNIK DICTIONAR XVI africkl A, a, n A, a; od A do Z de la A la Z. agregat; elektricni ~ agregat electric agresija / agresiune; oruzana ~ agresiune armata agresivan adj.

Mul{umim, de asemenea, prestigioasei edituri "Knjiga Dominovic d.o.o." din Zagreb, personal directorului acesteia, dl Nediljko Dominovic, care a injeles semnifica(ia s,i important publicarii acestui dicjionar, adevarat act de pionierat pentru cultura celor dou S {an. Ionil H IX NAPUTAK ZA CITANJE RUMUNJSKIH RIJECI SAMOGLASNICI Rumunji izgovaraju sedam samoglasnika za koje imaju osam slovnih zna- kova: a, e, i, o, u izgovaraju se i pisu kao u hrvatskome, a za razliku od hrvatskoga u rumunjskome postoje jos dva samoglasnika koja se pisu s tri znaka: d, a, t. (nasrtljiv) agresiv agresor m (napadai) agresor agronom m (poljoprivredni strui S- njak) agronom agrotehnika / agrotehnic S ajde!

Potonja se dva slova izgovaraju jednako uz napomenu da se prema najnovijemu rumunjskome pravopisu f pise samo na pofietku i na kon- cu rijeci (unutar rijeci samo u slozenicama ciji drugi dio zapocinje tim gla- som, odnosno ciji prvi dio njime zavrsava), a d u svim ostalim polozajima u rijeci.

~-i film film de dese- ne animate anketa / (ispitivanje, istrazivanje) ancheta an6da//iz. (bezimen) anonim; —no pismo scrisoare anonim S anorganski adj. (bezuvjetno, ned- vojbeno) absolut apsolvent m absolvent apsolvirati tr. a absolvi apsorpcija / (upijanje) absortyie apstinirati intr. a face abstracjie de apstrakcija / abstract ie apstraktan adj.

~ £im (zanimati se) a se ocupa, a se indeletnici bavljenje n 1.

(ljetopis, godisnjak) anale analfza (ra Sclamba) / analiz S; ~ re- cenice analiza unei propozi|ii analizirati tr. (biljka i plod) ananas (Ananas sativus) anarhija / (bezvlasce) anarhie anatema / anatem S, excomunicare, ostracizare anatomija / anatomie andeo m inger; ~ cuvar inger pazitor andeoski adj. (sprava, uredaj, napra- va) aparat, aparatura, dispozitiv, utilaj, echipament; (elektricni) ku- canski ~ (aparate) electrocasnice; televizijski ~ televizor; foto—, fo- tografski ~ aparat de fotografiat; radio ~ (aparat de) radio; rendgen- ski ~ aparat Rontgen; telefonski ~ telefon; automatski ~ (aparat) au- tomat; mjerni ~ aparat de m Ssur S; ~ za zvucno snimanje aparat de imegistrat 2. farmaceutic apozicija / gram, apozijie april april m v. arhaic; ~-na rijec cu- vant arhaic, arhaism arheologija / arheologie arhimandrit m pravosl. -zi) (otocje) arhi- pelag arhltekt m arhitect arhitektiira / arhitectur S arhiv / arhiv S; drzavni ~ arhivi na- tionals arhivar m arhivar arija / muz- (napjev) arie, melodie aristokracija / artistocra(ie aristokrat m aristocrat aritmetika / aritmetica ark^da / 1. (izbor) asortiment aspekt m gram, (vid) aspect; (gle- diste) punct de vedere aspiracija / (tezrrja) aspira|ie; (udi- sanje) inspira^ie aspirin m farmac. (sipnja, zaduha) astm astrologija / (zvjezdoslovlje) astro- logie astronaut m astronaut astronom m (zvjezdoznanac) astro- nom astronomski adj. — e cijene prepiri astronomice atase m (diplomatski savjetnik) ata§at; vojni ~ ata§at militar; kul- turni ~ ata§at cultural atavizam m atavism ateist m (bezbozac) ateist atelje m atelier (de arta) At^na/ geogr. atentator aterosklerdza / arterioscleroza atest m (potvrda, svjedodzba) ates- tat, certificat Atlantik m (Atlantski ocean) Ocea- nul Atlantic atlas m 1. atomic, de atom; —a tezina greutate atomica; ~-a ener- gija energie atomica; — a centrala centrala atomica (sau nucleara); —a bomba bomba atomica atrakcija / (privla£nost) atracfie atraktivan adj. austro-ungar Sut m sport, aut autarhija / (samovlada) autarhie autentican adj. bancar, de banc S banket n (svecani rucak ili vecera) banchet bankndta / bilet de banc S bankovni adj. (prepreka) baraj barbar m barbar barbarizam m lingv.