skip to content »

music-plugin.ru

Lovci nacistu online dating

Za razumievanje ovog našeg opisivanja neobhodno je nuždno, da se čitaoc oslobodi upravo svih poj- mova, koje imade o životinjama; neka nam dakle izkaže tu ljubav, pa neka hotomice zaboravi za čas sve, što je o tom do sada znao, onda će tek biti kadar, da nas pravo shvati. Zavirimo li malico u more, i to ne daleko, dapače i na naj- plitčim mjestima, koja ostaju možda za osjeke i suha, opaziti ćemo na pećinama, ili u pukotinama istih, priraštene sluznate stvorove, koji nam se na prvi pogled prikazuju kao čuporci kon- čića, kadšto zelene boje kao trava, ili opet žutkaste, ih inako bo- jadisane. Da pako uzmognemo čim bolje taj svoj cilj polučiti, treba nam prije svega sklonog nam čitaoca nješto zamoliti.

lovci nacistu online dating-46

I ne trebamo daleko poći, ugledat ćemo skoro, možda i u najbližoj bhzini, i poviše takovih stvorova na okupu, kojih su konci tako gusto sgrnuti, da ni ne znamo, potiču li od jednog ili od više njih; mi motrimo evo čitavu tratinu i U krasno boja- disani sag od cvieća. Uzmimo da je životinja posve pružena i kao napuhnuta, pak si ju pomislimo u tom stanju popriečno prerezanu, i to negdje u gornjoj trećini, to ćemo dobiti sliedeću sliku na samom prerezu: Jedan veći kolobar — to je stiena tiela, jedan manji kolobar u nutra većega, to je ona cievčica ili ždrielo, a oba okruga vezana su medjusobno sa radiamo poredanim linijama, to su one okomite pločice, kako nam se na prerezu sada prika- zuju. Egli è perciò, che nel 1884 abbiamo espresso il nostro dubbio suir identità di questo colla specie tipica dal Banato. Prerežemo li životinju niže dolje, dakle izpod ždriela, to ćemo dobiti isti prerez, samo da su okomite pločice (na prerezu radiamo namještene linije) na svom nutarnjem kraju proste. Ora, che abbiamo più di una trentina d'esemplari dalla prossima località di Markusevec, possiamo da una parte affermare, che gli esemplari croati mostrano un abito locale, ma che dal F altra parte sarebbe innaturale di non identi- ficarli specificamente alla specie del Banato. Ci sono esemplari, i quali si possono dire di passaggio fra l' una e l' altra specie. dakle ne spojene sa nutarnjom cievčicom ili ždrielom. La nostra raccolta possiede alcuni esemplari, che mi ha mandato molti anni addietro il def. Fra questi ve n' è uno precisamente corrispondente alla figura 79 del Fuchs, altri identici alle figure 77 e 78, cioè della var. Fuchs ha osservato molto bene la parentela che esiste fra la M. Šupljine svih klietaka dolnjega prediela stiču se medjusobno u srednjoj šupljini, dočim one gornjega prediela obće samo sa onima dol- njega, ali ne u sredini medjusobno, jer ih tu stiena ždriela posve pregradjuje. trochi- formis Fuchs; uno è più globuloso è tiene la forma di mezzo, fra i due estremi disegnati da Fuchs. Kako dakle vidimo, tu ne ima govora o kakovoj posebnoj probavnoj cievi ili crievu 1 o krvnom cievlju ili žilama, već jedna šupljina prelazi u drugu^ za to i ne govorimo tu o želudcu, crievu, žilama itd.

već je sve to zastupano kod Aktinije jednom saveznom šupljinom.

w^^- n ;::^^ ;*4;* ,ÄÄ FORTHE PEOPLE POR EDVCATION POR SCIENCE LIBRARY OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY HRVATSKO NARAVOSLOVNO DRUŠTVO. Sada već ne ima nikakove dvojbe, daje to prava životinja: ona se evo giblje, ako i ne ostavlja mjesta, na kom je prirasla, i što više, ona se i hrani.

Koncima ga je valjda dohvatila, po svoj prilici i onako opekla, kao ono našu ruku, usljed cesa je onako sitna i nježna životinjica možda bila usmrćena, ili barem onesviešćena, te je tako postala plienom tomu požudnomu, na kamenju pričvršćenomu Molohu.

buba, riba, ptica, majmun, i ovim slične životinje.

Slušaj dakle, što ću ti kazati, i lako ćeš si stvoriti s Mku te životinjice, koja je dosta jednostavna. baš na rubu, gdje se stiče gornja okrugla pločica sa stienama valjka, nalaze se šuplji, uzki nastavci zajedničke stiene tiela.

Ako se V 1 a s u 1 j a stegne, što čini na svaki najmanji podražaj, tad se i suzi i skrati tako, da skraćeno ždrielo dira osnovnu dolnju ploču, pipala se posve skrate, a ciela gornja polovina tiela zakrene se u nutrinu tako, da i usta i pipala izčeznu, a rubovi vanjske stiene tiela su koji se prstenato suzuju, zatvarajuć na gornjoj strani cielu ustnu ploču sa pipalima.