skip to content »

music-plugin.ru

Detailsview itemupdating findcontrol

detailsview itemupdating findcontrol-62

 Nội dung tập tin Menu.sitemap dùng làm nguồn cho điều khiển Menu: TTDT – BMCNTT Trang 31 Yêu cầu xử lý: – Khai báo tt Theme ="Default“ trong định hướng @Page của trang – Khi thay đổi mục chọn Drop Down List: Sự kiện Page_Pre Init Gán giá trị được chọn của đk Drop Down List cho t.tính Skin ID của điều khiển Tree View: . Form(”Tên Drop Down List”) 7.1: Yêu cầu thiết kế: – Cấu trúc của tập tin Chu_gồm 1 node gốc và các node con – Các node con gồm có 2 thuộc tính: Mcd và Ten_chu_de .... Inner Text ° Xác định hình ảnh và URL của mục mới: . Load Control(“Tên và đường dẫn của UC”) Ngược lại, thể hiện UC Danh sách Sách Thêm đối tượng trên vào trang: . Add(đối tượng trên) 6.6: Yêu cầu xử lý: Nội dung tập tin Web.sitemap dùng làm nguồn cho điều khiển Tree View: …

detailsview itemupdating findcontrol-19detailsview itemupdating findcontrol-40detailsview itemupdating findcontrol-68

Count và Cells(chỉ số) của đk dòng Kiểm tra nếu dòng và ô hiện hành bằng với 2 biến trên thì: Khai báo biến lưu trữ đối tượng hình: kiểu System. New Page Index và Page Index của đk Grid View Liên kết dữ liệu − Xử lý sắp xếp: TTDT – BMCNTT Trang 25 Sự kiện Sorting Liên kết dữ liệu, kết hợp với tt e. Command Argument Dùng giá trị khóa vừa tìm được để truy xuất dữ liệu vùng Mô tả và xuất ra màn hình 4.8: Yêu cầu xử lý: TTDT – BMCNTT Trang 26 – Nhấn nút : tt Selected Row Style và chọn màu cho tt Back Color và Fore Color (khi thiết kế) – Khi nhấn nút : Sự kiện Row Deleting Lấy giá trị Mã NXB: tt . , nếu có thì xuất câu thông báo, ngược lại thì hủy dòng hiện hành và liên kết dữ liệu cho lưới – Nhấn nút Sửa: Sự kiện Row Editing Xác định chỉ số của dòng đang sửa: tt . New Edit Index − Nhấn nút Không: Sự kiện Canceling Edit Trả lại trạng thái ban đầu: . Sort Expression 4.4: Yêu cầu xử lý: − Liên kết dữ liệu của bảng KHACH_HANG với Grid View: Khai báo biến có kiểu lớp xử lý khách hàng (XL_KHACH_HANG) Xử dụng tt Data Source và pt Data Bind 4.5: Yêu cầu thiết kế: Cột Hình ảnh ° Data Image Url Field: tên field hình ° Data Format String: ~// Cột Đặt mua ° Button Type: Image ° Image Url: ~// ° Command Name: khai báo giá trị (tên nút) Yêu cầu xử lý: – Sự kiện Load: khai báo 2 biến View State dùng để lưu trữ Tổng tiền và Tổng số lượng các sách được chọn mua – Khi nhấn nút : Sự kiện Row Comand của đk Grid View Xác định chỉ số dòng được chọn: tt e. Edit Index = -1 Liên kết dữ liệu − Nhấn nút Ghi: Sự kiện Row Updating Xác định giá trị các ô của dòng hiện hành: tt CType(. Command Argument Lấy giá trị ô Đơn giá của dòng được chọn: tt Rows(chỉ số). Row Type Nếu đúng thì tìm tới điều khiển Link Button và gán giá trị cho tt Command Argument của nút này: pt e. , Ngay_cap_nhat=Date() WHERE Ms = @Ms 4.20: Yêu cầu thiết kế: – Điều khiển Access Data Source dùng làm nguồn DL cho Form View: Select Query: SELECT * FROM [KHACH_HANG] Delete Query: DELETE FROM KHACH_HANG WHERE Mkh = @Mkh Insert Query: INSERT INTO KHACH_HANG(Ho_ten, Dia_chi, Dien_thoai, Ten_dang_nhap, Mat_khau, Ngay_sinh, Gioi_tinh, Email) VALUES (? 7.2: Yêu cầu xử lý: – Khi mở trang: sự kiện Load Khai báo đối tượng tài liệu XML: kiểu Xml Document Đọc tập tin Chu_de.xml: pt Load Xuất nội dung của tập tin trên ra màn hình: Khai báo node gốc và node con: kiểu Xml Element Xác định node gốc: tt Document Element của đối tượng tài liệu XML Duyệt tập hợp các node con có trong node gốc: tt Child Nodes TTDT – BMCNTT Trang 33 ° Tạo mới 1 dòng trong Table ° Duyệt tập hợp các thuộc tính của node con: khai báo biến kiểu Xml Attribute và dùng tt Attributes của node con Tạo mới một ô và khai báo thuộc tính giá trị cho ô Thêm ô mới vào dòng mới ° Thêm dòng mới vào Table 7.3: Yêu cầu xử lý: – Khi mở trang: sự kiện Load Khai báo đối tượng tài liệu XML: kiểu Xml Document Đọc tập tin Chu_de.xml: pt Load Xuất nội dung của tập tin trên ra đk Menu Khai báo node gốc và node con: kiểu Xml Element Xác định node gốc: tt Document Element của đối tượng tài liệu XML Duyệt tập hợp các node con có trong node gốc: tt Child Nodes ° Tạo 1 mục mới trên thực đơn: khai báo kiểu Menu Item ° Duyệt tập hợp các thuộc tính của node con: kiểu Xml Attribute Kiểm tra và lần lượt khai báo các tt cần thiết cho mục mới của thực đơn: . Image Url và Navigate Url ° Thêm mục mới vào điều khiển Menu: . Data source components force layering and promote a neater separation between presentation and data access, even in relatively simple projects.

Data source components offer an alternative to the classic ASP.

Cells(3)của đk Grid View Tính toán và xuất ra đk Label: dùng 2 biến View State trên 4.6: Yêu cầu xử lý: – Gán giá trị cho thuộc tính Command Argument của điều khiển Link Button: Sự kiện Row Data Bound của đk Grid View Kiểm tra dòng đang duyệt là dòng dữ liệu không?

Item Type, nếu thỏa: Tạo danh sách tác giả dựa trên giá trị khóa (Ms) : tt . Command Name Là nút Hiệu chỉnh: xác định dòng chỉnh sửa: tt Edit Item Index Là nút Bỏ qua: trả về trạng thái ban đầu Là nút Cập nhật: tìm đk Mô tả và Đơn giá để lấy giá trị. Trả về trạng thái ban đầu Liên kết dữ liệu 4.13: Yêu cầu xử lý: – Liên kết nguồn DL Sách với Grid View: Sự kiện Item Data Bound của Data List Kiểm tra dòng hiện hành có phải là dòng đang chỉnh sửa? Command Name o Là nút Sửa, thay đổi tình trạng của Detalis View là chỉnh sửa và liên kết dữ liệu: . Edit) o Là nút Không, trả về tình trạng ban đầu và liên kết dữ liệu: . Read Only) o Là nút Thêm, thay đổi tình trạng của Detalis View là thêm mới và liên kết DL: . Insert) TTDT – BMCNTT Trang 28 – Nút Cập nhật: Sự kiện Item Updating Nhận giá trị các ô: CType(.

Designed to render tabular data, the Grid View is partnered by Details View and Form View that render out the content of a single record at a time. NET 3.5, the family of “view” data-bound controls has a new addition – the List View control. The List View control can be considered as an enhanced version of the Data List control that fully supports data source components.

In this article, I’ll provide a developer’s perspective of the control, and show in action both its obvious and less obvious capabilities and features.

TTDT – BMCNTT Trang 7 TTDT – BMCNTT Trang 8 3.4: Phiếu ý kiến người tiêu dùng. Get File Name Copy tập tin lên server: pt Posted File. Data Item 4.10: Yêu cầu xử lý: – Thông tin Tác giả: Sự kiện Item Data Bound Kiểm tra dòng đang duyệt có phải là dòng dữ liệu không?